Čárové bludiště – Line Maze

–  kategorie: Open (všechny věkové kategorie společně) / Lego + Procesor,

Popis bludiště

–  bludiště má tvar bílého čtverce o velikosti 1800x1800mm, který je tvořen sítí 12×12 polí o rozměrech 150x150mm,

–  cesty jsou tvořeny pomocí černé čáry o šířce 15mm, která prochází osami stran polí – viz ilustrační obrázek,

<=
bludiště bez smyček (1. kolo),

=>
bludiště se smyčkami (následující kola)

 

–  startovací pozice robotů se zvolí před začátkem samotné soutěžní jízdy,

–  konec bludiště bude označen černou plochou
o velikosti 150x150mm, na které robot musí zastavit,

Průběh soutěžních jízd

–  soutěž bude probíhat ve 2-3 kolech – bludištích,

–  první bludiště bude předem známé, další bludiště budou zveřejněna těsně před startem robotů,

–  před každým kolem vylosuje náhodný soutěžící pozici, ze které budou roboti startovat,

–  po vylosování startovní pozice už nebude možné robota odnášet od tratě a zasahovat do jeho programu, dokud všichni soutěžící neodjezdí dané kolo (bludiště),

–  každý soutěžící má 3 pokusy na projetí bludiště v co nejkratším čase.

Pravidla

–  robot nesmí celým svým půdorysem vyjet z bludiště,

–  robot si nesmí zkracovat cestu, tj. nesmí přejíždět mezi poli, pokud mezi nimi nevede přímá cesta,

–  bude stanoven maximální čas jedné jízdy, po kterém se robot sám zastaví, v opačném případě, bude odstraněn z hřiště,

–  robot si může při jízdě „nasnímat“ rozložení bludiště a využít toho v dalších jízdách,

–  po spuštění časomíry se soutěžící nesmí dotknout robota, pokud tak učiní, bude pokus okamžitě ukončen,

–  počítat se bude vždy nejkratší čas.

Technické parametry robotů

–  Během soutěžní jízdy není povolena žádná vnější komunikace,
tj. žádné dálkové řízení, ani komunikace s počítačem.

–  Žádný rozměr robota nesmí překročit 300 mm.

–  Pro pohon robota je možné použít pouze elektrické články s tuhým elektrolytem
a maximálním napětím 24 V.