Čárové bludiště – Line Maze

–  kategorie: Open / neurčeno

Popis bludiště

–  bludiště má tvar bílého čtverce o velikosti 1800x1800mm, který je tvořen sítí 12×12 polí o rozměrech 150x150mm,

–  cesty jsou tvořeny pomocí černé čáry o šířce 15mm, která prochází osami stran polí – viz ilustrační obrázek,

<=
bludiště bez smyček (1. kolo),

=>
bludiště se smyčkami (následující kola)

Průběh soutěžních jízd

– místo startu – vstupu do bludiště, určí rozhodčí – vždy levý dolní roh,
– při zastavení, nebo ztrátě čáry, je pokus ukončen a pokračuje se z počátečního-startovního místa novým pokusem,
– pro průjezd každého bludiště je stanoven limit 10 minut, během nichž je možné absolvovat libovolný počet pokusů,
– pořadí se určí součtem nejlepších časů ze všech bludišť,
– neabsolvování nebo nenalezení cíle = 600 s,
– robot se smí pohybovat pouze po existujících cestách = je možný přesun jen na sousední křižovatku, na kterou vede přímá cesta,
– robot si může zapamatovat projetou trať a uložená data využít v následujících pokusech,
– cíl bludiště je vyznačen černým čtvercem 150x150mm, robot se v něm MUSÍ zastavit min. na 5 sekund. Následně může pokračovat v pokusu. Zaznamenán bude čas dosažení cíle.
– rozhodčí může rozhodnout o kontrolním průjezdu bludiště, tj. průjezdu bludiště z jiného startovního umístění, kdykoli v průběhu soutěže,
–  soutěž bude probíhat ve 2-3 kolech – bludištích,
–  po stanovení startovní pozice už nebude možné robota odnášet od tratě a zasahovat do jeho programu, dokud všichni soutěžící neodjezdí dané kolo (bludiště),

Technické parametry robotů

–  Během soutěžní jízdy není povolena žádná vnější komunikace, tj. žádné dálkové řízení, ani komunikace s počítačem.
–  Žádný rozměr robota nesmí překročit 300 mm.
–  Pro pohon robota je možné použít pouze elektrické články s tuhým elektrolytem a maximálním napětím 24 V.